Home Page
Home Page
Search | Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "WHAT THE WORLD NEEDS NOW IS LOVE . . . AND LOVE IS YOUR WILLINGNESS TO ASK THE FATHER FOR THE EXPERIENCE OF THE TRUTH ABOUT YOUR BROTHER." ~~ Raj
- (Added by: amena)


Hu?ng d?n cách ghép mai g?c nh?t don gi?n
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [60 messages per page]
View previous thread :: View next thread
Reply New post    General Discussion -> Transcripts & Audio 2017 & 2018Message format
 
buiductrung
Posted 2023-07-03 6:01 PM (#269116)
Subject: Hu?ng d?n cách ghép mai g?c nh?t don gi?n
Quote ReplyGhép mai g?c nh?t là m?t k? thu?t ph? bi?n và hi?u qu? d? t?o ra cây mai v?i g?c m?nh m? và d?p. Du?i dây là m?t s? bu?c don gi?n d? th?c hi?n k? thu?t ghép mai g?c nh?t:
Chu?n b? v?t li?u: Chu?n b? cây ch? và cây ghép. Cây ch? là cây mai có g?c kh?e m?nh và cây ghép là m?t nhánh cây mai khác mà b?n mu?n ghép vào cây ch?.
Chu?n b? công c?: S?n sàng các công c? c?n thi?t bao g?m dao c?t cây, dao tr?, lu?i c?t, lu?i dao và dây c?t.
Chu?n b? nh?t: S? d?ng nh?t trên cây ch? d? làm m?m vùng ghép. Áp d?ng nh?t trên vùng ghép và tr?i d?u b?ng tay.
Bài vi?t liên quan: Top nh?ng cây mai vàng kh?ng nh?t vi?t nam[img]https://anvientv.com.vn/uploads/upload/1671609173_hinh-anh-hoa-mai-dep-nhat(1).jpg[/img]
Chu?n b? c?t nhánh cây ghép: C?t m?t nhánh nh? t? cây ghép c?a b?n. Ð?m b?o r?ng nhánh có kho?ng 2-3 dôi lá và d? nh? d? ghép vào cây ch?.
Ti?n hành ghép: S? d?ng lu?i c?t ho?c lu?i dao d? t?o m?t v?t c?t ngang nh? ? v? trí mong mu?n trên cây ch?. Kéo nh? hai cánh v? cây ch? ra d? t?o ra m?t khe.
Chèn nhánh cây ghép: Chèn nhánh cây ghép vào khe trên cây ch?. Ð?m b?o r?ng cây ghép du?c chèn sâu vào và ti?p xúc ch?t ch? v?i cây ch?.
C? d?nh cây ghép: S? d?ng dây c?t d? c? d?nh cây ghép vào cây ch?. Bu?c dây t? phía trên xu?ng du?i d? d?m b?o r?ng cây ghép không b? di chuy?n.
B?o v? và cham sóc: B?c vùng ghép b?ng v?i ho?c bang dính d? b?o v? kh?i tác d?ng môi tru?ng. Ð?ng th?i, ti?p t?c cham sóc cây b?ng cách tu?i nu?c và bón phân thích h?p.
Ki?m tra và di?u ch?nh: Theo dõi cây sau quá trình ghép d? d?m b?o r?ng cây ghép n? hoa và phát tri?n t?t. Ki?m tra vùng ghép d?u d?n và di?u ch?nh dây c?t n?u c?n.
Sau khi hoàn thành quá trình ghép mai g?c nh?t, b?n c?n ti?p t?c cham sóc cây d? d?m b?o s? thành công c?a quá trình này. Du?i dây là m?t s? bu?c d? cham sóc cây mai sau khi ghép:
B?o v? vùng ghép: B?n nên ti?p t?c b?o v? vùng ghép b?ng cách gi? bang dính ho?c v?i b?c xung quanh vùng ghép. Ði?u này s? giúp b?o v? vùng ghép kh?i tác d?ng c?a môi tru?ng và gi? cho cây ghép ?n d?nh.
Ð?m b?o d? ánh sáng: Cung c?p d? ánh sáng cho cây mai d? thúc d?y s? phát tri?n và n? hoa. Ð?t cây ? noi có ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p trong ít nh?t 6-8 gi? m?i ngày.
Tu?i nu?c dúng cách: Ki?m tra d? ?m c?a d?t thu?ng xuyên và tu?i nu?c khi c?n thi?t. Ð?m b?o d?t ? trong ch?u không quá ?m u?t ho?c quá khô. Hãy d?m b?o r?ng nu?c thoát ra t? l? thoát nu?c du?i ch?u d? tránh ng?p nu?c.
Bón phân: Bón phân thích h?p s? cung c?p dinh du?ng c?n thi?t d? cây phát tri?n và n? hoa t?t. S? d?ng phân bón có ch?a các nguyên t? dinh du?ng nhu nito, ph?t pho, kali và các ch?t vi lu?ng. Luu ý tuân th? hu?ng d?n s? d?ng phân bón d? tránh vi?c s? d?ng quá li?u.
Tham kh?o thêm: T?ng h?p các gi?ng mai vàng hi?n nay
C?t t?a: C?t t?a cây mai d? duy trì hình dáng và kích thu?c mong mu?n. Lo?i b? nh?ng nhánh y?u, cây non ho?c lá khô. Ði?u này giúp tang s? thông gió và ánh sáng cho cây, d?ng th?i khuy?n khích s? phát tri?n c?a nh?ng nhánh m?nh m?.
Ki?m tra và di?u ch?nh: Theo dõi cây và ki?m tra vùng ghép d?u d?n. N?u có b?t k? v?n d? gì xu?t hi?n, nhu cây ghép b? m?c nát ho?c không phát tri?n dúng cách, hãy thay d?i phuong pháp cham sóc ho?c tìm s? h? tr? t? ngu?i có kinh nghi?m.
Theo dõi sâu b?nh: Quan sát cây thu?ng xuyên d? phát hi?n s?m các d?u hi?u c?a sâu b?nh ho?c b?nh t?t. N?u th?y b?t k? v?t thuong ho?c tri?u ch?ng nào, hãy x? lý ngay l?p t?c b?ng cách s? d?ng phuong pháp h?u co ho?c s? d?ng thu?c tr? sâu an toàn cho cây.
B?o v? cây kh?i di?u ki?n th?i ti?t c?c doan: Trong mùa dông l?nh giá, hãy b?o v? cây mai vàng kh?i d?ng l?nh b?ng cách d?t nó trong m?t khu v?c có nhi?t d? ?n d?nh ho?c s? d?ng ch?t li?u che ph? nhu bao nylon d? gi? ?m. Tránh d?t cây g?n các ngu?n nhi?t nhu b?p l?a ho?c máy su?i d? tránh làm khô cành cây.
Xem thêm: Hu?ng d?n cách ch?n ch?u mai d?p
Ki?m tra và di?u ch?nh cân b?ng d?t: Ð?m b?o cây mai vàng du?c tr?ng trong môi tru?ng d?t phù h?p. Ki?m tra d? pH c?a d?t và di?u ch?nh n?u c?n thi?t b?ng cách s? d?ng phân d?t ho?c ch?t di?u ch?nh pH. Ð?m b?o d?t có d? thoát nu?c t?t d? tránh tình tr?ng ng?p úng gây h?i cho cây.
Du?ng ch?t b? sung: Ngoài vi?c bón phân, có th? h? tr? cây mai vàng b?ng cách cung c?p du?ng ch?t b? sung. S? d?ng ch?t du?ng ch?t t? nhiên nhu ch? ph?m h?u co ho?c ch?t dinh du?ng chuyên d?ng cho cây mai vàng. Ði?u này giúp cung c?p các ch?t dinh du?ng c?n thi?t d? cây phát tri?n m?nh và n? hoa d?p.
Ð?t cây trong môi tru?ng thích h?p: Ch?n v? trí phù h?p cho cây mai vàng, noi có ánh sáng m?t tr?i d?y d?, không b? che ch?n và có không khí tuoi mát. Tránh d?t cây g?n các ngu?n nhi?t nhu máy di?u hòa ho?c lò su?i, vì di?u này có th? làm khô cành cây.
Theo dõi và di?u ch?nh cham sóc: Quan sát cây thu?ng xuyên d? phát hi?n các v?n d? s?m nhu sâu b?nh, lá b? vàng ho?c cây không phát tri?n dúng cách. N?u phát hi?n v?n d?, hãy x? lý ngay l?p t?c b?ng cách s? d?ng phuong pháp phòng ng?a ho?c di?u tr? phù h?p.
B?ng cách áp d?ng các k? thu?t cham sóc thích h?p và chú ý d?n nhu c?u c?a cây mai vàng, b?n có th? giúp cây phát tri?n m?nh m?, n? hoa d?p và duy trì v? d?p su?t c? nam. Nh? th?c hi?n cham sóc d?u d?n và kiên nh?n d? d?t du?c k?t qu? t?t nh?t.

Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [60 messages per page]
Reply New post
Jump to forum :
Search this forum
Printer friendly version
E-mail a link to this thread

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software